Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Eigen project starten

Waaraan moet

mijn project voldoen?

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten, verenigingen, overige publiekrechtelijke en privaatrechterlijke personen en natuurlijke personen die een onderneming voeren, mogen een subsidie-aanvraag bij het INTERREG-programma Deutschland-Nederland indienen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook natuurlijke personen die een onderneming voeren een aanvraag indienen. Aan de volgende criteria moet altijd worden voldaan:


Grensoverschrijdend karakter

Het belangrijkste criterium voor de goedkeuring van een subsidie-aanvraag is dat het initiatief een grensoverschrijdend karakter heeft, dat tot uiting komt in de gezamenlijke ontwikkeling, de gezamenlijke uitvoering, de gezamenlijke inzet van personeel en de gezamenlijke financiering van het project tussen de projectpartners aan weerszijden van de grens.

Ook is het van belang dat het project duurzaam is en het niet in strijd is met het EU-Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving.


Lead partner benoemen

Voor elk project moet een ‘lead partner’ worden benoemd, die voor alle partners gezamenlijk een projectaanvraag indient en ook het eerste aanspreekpunt binnen een project is. De aanvragers worden begeleid en ondersteund door de regionale programmamanagements bij de vier Euregio’s in het grensgebied. De regionale programmamanagements kunnen informatie verstrekken over de subsidiecriteria en kunnen ondersteuning bieden bij de aanvraag en het zoeken naar partners en co-financiering aan beide kanten van de grens. De projectaanvraag kan ingediend worden bij het betreffende regionale programmamanagement in de regio waar de lead partner gevestigd is.


Bijdrage aan de programmadoelstellingen

In de subsidieperiode 2014-2020 staan voor de Europese Commissie sterker dan voorheen de programmaresultaten op de voorgrond. Daarbij hoort een logische verbinding van de doelstellingen en resultaten van de afzonderlijke projecten met die van het programma. Elk project moet dus in een van de prioriteiten passen en bijdragen aan de programmadoelstellingen.

De doelstellingen in prioriteit 1 (innovatie) zijn:

  • Meer product- en procesinnovaties in de sectoren, die voor het programmagebied relevant zijn.
  • Meer product- en procesinnovaties op het gebied van CO2-reducerende technologieën.

De doelstelling in prioriteit 2 (sociaal-culturele en territoriale cohesie) is:

  • Vermindering van de barrièrewerking van de grens voor burgers en instituties