Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Logo-Generator

Met de Logo-Generator kunt u zelf in enkele eenvoudige stappen een projectlogo aanmaken. Vult u hieronder de naam van uw project in de daarvoor bestemde velden in (u kunt de naam verdelen over twee of drie regels). Kies vervolgens de kleuren en maak een voorbeeld aan. Bent u tevreden met het resultaat? Dan kunt u het samengestelde logo in verschillende bestandsformaten downloaden en gebruiken voor uw publicaties!