Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Prioriteit 2

Mensen en organisaties

dichter bij elkaar brengen

Om de grensoverschrijdende economische samenwerking op het noodzakelijk hogere plan te brengen wordt als tweede programmaprioriteit – in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Territoriale Samenwerking – geïnvesteerd in de versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie van het grensgebied, in lijn met de EU2020-prioriteit “inclusieve groei”. Sinds het begin van INTERREG begin jaren ’90 is er op dit gebied veel verbeterd. Er bestaan wederzijdse contacten en vrij reizen over de grens is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld maar de Nederlands-Duitse grens vormt nog altijd een obstakel bij het bereiken van bepaalde doelstellingen.

De structuren in het grensgebied zijn nog onvoldoende coherent voor een optimale ontwikkeling. Grensoverschrijdende innovatieve en economische ontwikkeling kan bijvoorbeeld niet zonder een adequaat mobiliteitssysteem. Daarom is er bij veel doelen en prioriteiten aandacht nodig voor mobiliteit. Er is een directe, vanzelfsprekende samenwerking tussen burgers en instituties nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlands-Duitse grens geen barrière meer vormt, mensen elkaar kennen en begrijpen en gezamenlijke uitdagingen gezamenlijk kunnen worden aangepakt.


Verminderen van de barrièrewerking van de grens

Door de projecten in prioriteit 2 moet de barrièrewerking van de grens in het programmagebied worden verminderd en worden de grensoverschrijdende interacties tussen burgers en instituties geïntensiveerd. Projecten kunnen hieraan zowel in psychologische zin (bijvoorbeeld d.m.v. educatie en cultuur) maar ook door concrete samenwerkingsactiviteiten tussen burgers en instituties (bijvoorbeeld in het kader van gezamenlijk natuur- en landschapsbeheer of omgang met demografische ontwikkelingen) bijdragen. Het resultaat van de bijdrage van het INTERREG-programma wordt positief beoordeeld als aan het einde van de programmalooptijd blijkt dat:

 • de houding tegenover het buurland in positieve zin is veranderd
 • de grensoverschrijdende relaties zijn geïntensiveerd
 • de inwoners van het programmagebied de grens als een kans in plaats van een barrière zien.

Thema’s prioriteit 2

Projecten in prioriteit 2 zijn globaal onderverdeeld in de volgende thema’s:

 1. Werken, onderwijs, cultuur
 2. Natuur, landschap en milieu
 3. Structuur en demografie
 4. Netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau

Bij elk project staat centraal, dat het project de barrièrewerking van de grens moet verminderen. U kunt daarbij denken aan:

 • Grensoverschrijdende zorg en mobiliteit
 • Bevordering van het onderwijsaanbod en onderwijsmaterialen ter bevordering van de taalkundige- en interculturele competenties
 • Ondersteuning van maatregelen ter ontwikkeling van nieuwe grensoverschrijdende natuur- en cultuurbeschermingsconcepten
 • Koppeling van grensoverschrijdend toerisme en grensoverschrijdend cultureel aanbod om de vraag te stimuleren
 • Intensivering van de samenwerking op het gebied van de interne veiligheid (bijv. tussen politie en brandweer, samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, drugsbestrijding en -preventie)
 • Uitwisselingen van scholen en verenigingen.

Subsidie voor kleine projecten (schooluitwisselingen, sportevenementen etc.)

Binnen prioriteit 2 kunnen ook kleinere projecten zoals schooluitwisselingen, sportevenementen met een internationaal karakter of vergelijkbare bijeenkomsten een financiële bijdrage ontvangen. In de vier grensregio’s zijn hiervoor speciale voorzieningen gecreëerd, zodat het aanvragen van subsidie gemakkelijker is en projecten snel kunnen worden uitgevoerd. Neemt u voor meer informatie op met de betreffende grensregio (Eems Dollard Regio, EUREGIO, Euregio Rijn-Waal oder euregio rijn-maas-noord) of kijkt u hier.


Heeft u een projectidee?

Wilt u een grensoverschrijdend project in prioriteit 2 indienen? Maakt u dan gebruik van het formulier “Projectidee”. Op basis van dit projectconcept kunt u uw projectidee bespreken met medewerkers van het regionale programmamanagement in uw regio. Samen met het regionale programmamanagements kunt u uw idee verder ontwikkelen en het indienen van de aanvraag voorbereiden. De contactgegevens van de regionale programmamanagements vindt u hier.