Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Strategische initiatieven

Versterking van de

belangrijkste sectoren

Strategische initiatieven

Voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van innovatie is vastgesteld dat vijf sectoren in het programmagebied van bijzonder belang zijn:

  • Agribusiness/Food
  • Health & Life Sciences
  • High Tech Systems & Materials (HTSM)
  • Logistiek
  • Energie/CO2-reductie

Voor elk van deze sectoren is een “strategisch initiatief” opgesteld. Het strategisch initiatief is een document met de belangrijkste uitdagingen, ontwikkelingen en grensoverschrijdende kansen in de betreffende sector. Dit document vormt een kader voor alle projecten die binnen de betreffende sector worden uitgevoerd. Onder andere zijn de meest kansrijke ontwikkelingen in de komende jaren beschreven en worden in de strategische initiatieven criteria geformuleerd waaraan goede projecten moeten voldoen. De strategische initiatieven zijn opgesteld door experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid.

Strategisch initiatief “Agribusiness & Food”

Strategisch initiatief “Energie & CO2-arme economie”

Strategisch initiatief “Health & LifeScience”

Strategisch initiatief “Logistiek”

Strategisch initiatief “HTSM”

 

Een strategisch initiatief is geen project, maar een kader voor diverse grote en kleine projecten binnen het programma. Als u een project wilt uitvoeren in één (of meerdere) van de bovengenoemde sectoren, dan valt dit project binnen de strategische initiatieven. Let dus bij het ontwikkelen goed op de inhoud van het strategisch initiatief. Dit is namelijk ook een belangrijk beoordelingskader in het latere besluitvormingsproces.


Waarom strategische initiatieven?

In het middelpunt staan daarbij de gemeenschappelijke doelstellingen van de deelnemende partners:

  • Gemeenschappelijk ideeën genereren;
  • Kwaliteit en de efficiency van de projecten verbeteren;
  • Het beschikbare potentieel van het totale programmagebied benutten;
  • Relevante partijen in het totale programmagebied verbinden;
  • Nieuwe partners en sectorale deskundigen betrekken.

Met de strategische initiatieven wordt een impuls gegeven aan projecten binnen de vijf belangrijkste programmasectoren. Doordat alle projecten in deze sectoren zich aan de inhoud van de strategische initiatieven oriënteren is een gefocusseerde inzet van subsidiemiddelen gewaarborgd en wordt de kwaliteit van de projecten verhoogd. Dit is belangrijk zodat de programmadoelstellingen op het gebied van innovatie bereikt kunnen worden.

Projecten binnen strategische initiatieven zijn niet gebonden aan een bepaalde (Eu)regio. Er kunnen zowel projecten op regionaal niveau worden uitgevoerd als ook projecten die zich uitstrekken over het hele programmagebied. De inhoud en de kwaliteit van de projecten zijn bij de beoordeling leidend.

De strategische initiatieven bieden een mogelijkheid tot synergie. Door het opbouwen van sterke sectorale netwerken worden de ontwikkelingen versneld en ontstaan nieuwe ideeën en partnerschappen. Ook wordt voorkomen dat er in het programmagebied dingen dubbel gedaan worden.


Is een strategisch initiatief anders dan een normaal project?

Een strategisch initiatief is geen project. Binnen een strategisch initiatief vallen projecten, die niet anders zijn dan “normale” projecten. Het strategisch initiatief geeft echter een inhoudelijke richting aan de projecten in bepaalde sectoren, om te zorgen dat er gefocusseerd wordt geïnvesteerd op een coherente wijze in het gehele programmagebied.


Kan ik ook een innovatief project uitvoeren dat niet binnen de strategische initiatieven past?

Er zijn middelen beschikbaar voor innovatieve projecten die niet binnen een van de strategische initiatieven vallen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan andere, regionaal belangrijke sectoren of aan generieke maatregelen om het MKB te versterken.

Valt het project echter binnen een (of meerdere) van de sectoren Agribusiness/Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials (HTSM), Logistiek en/of Energie/CO2-reductie, dan kan het project alleen binnen het strategisch initiatief worden uitgevoerd en moet het dus ook voldoen aan de inhoudelijke en kwalitatieve criteria van de strategische initiatieven.


Hoe worden projecten op kwaliteit beoordeeld?

In elk strategisch initiatief zijn kwaliteitscriteria opgenomen. In het Innovatie-Overleg, een programmabreed adviesgremium voor innovatieprojecten, worden alle projecten uit prioriteit 1 o.a. aan de hand van deze criteria beoordeeld. Daarnaast worden de kansen voor verbindingen tussen projecten, de partnerconstellatie en de cofinancieringskansen besproken. Er worden opmerkingen en een aanbeveling voor de verantwoordelijke stuurgroep geformuleerd die uiteindelijk het besluit over het project neemt.


Project indienen

Wilt u een project indienen in één van de sectoren Agribusiness/Food, Health & Life Sciences, High Tech Systems & Materials (HTSM), Logistiek en/of Energie/CO2-reductie? Maakt u dan gebruik van de “Strategische initiatieven” die (zie hierboven of onder downloads). Schrijft u vervolgens uw ideeën op met behulp van het formulier projectidee. Bespreekt u dit concept met medewerkers van het regionale programmamanagement bij u in de buurt. De juiste contactpersonen vindt u hier.

Na indiening wordt uw projectidee besproken en beoordeeld door programmapartners en experts in het Innovatie-overleg, een programmabreed adviesgremium voor innovatieprojecten. Bij een positieve aanbeveling door het innovatie-overleg wordt het project ter besluitvorming voorgelegd aan een van de regionale stuurgroepen. Misschien dient de aanvraag eerst nog conform de opmerkingen van het Innovatie-overleg te worden aangepast.

Meer informatie over de projectaanvraag en het projectverloop vindt u hier.


Tijdens de looptijd

De resultaten van uw project en van de andere projecten binnen het strategisch initiatief worden gemonitord en de sectorale experts zullen af en toe bijeenkomen om te kijken of de strategische initiatieven volgens planning verlopen en of de doelstellingen gehaald worden. Verder worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij u in contact kunt komen met andere projectuitvoerders binnen de sector en worden gemeenschappelijke communicatiemaatregelen (zoals brochures, websites etc.) vanuit het programma georganiseerd.