Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Agro&Climate

Agro en Klimaat - grensoverchrijdende pilots

Het sinds juni 2020 lopende project, dat wordt uitgevoerd door 5 Nederlandse en Duitse partijen die actief zijn op landbouwgebied, realiseert twee concrete technische pilots en een conceptstudie. Het project verlaagt op verschillende plaatsen in de keten stikstof- en CO2 emissies op rundvee- en biogasbedrijven. Voorts worden er maatregelen ontwikkeld om de energie-input van melkveebedrijven om te draaien naar energie-output.
In een eerste pilot is gestart met de ontwikkeling van een precisie-injectiesysteem voor vloeibare dierlijke mest in staande akkerbouwgewassen. Eerste berekeningen wijzen op een reductie van ammoniak- en nitraatemissies met tenminste 60%, terwijl de plantengroei bevorderd wordt. In één arbeidsgang kan ook het onkruid mechanisch worden verwijderd. Het project verwacht het gebruik van energie-intensieve kunstmest duidelijk te kunnen reduceren en de CO2 footprint sterk te verlagen.
In een tweede pilot wordt een intelligent afvoer- en pompsysteem voor erf- en kuilplaatafwatering ontwikkeld. Het systeem kan op basis van online metingen en weersgegevens automatisch bepalen wat er met het water wordt gedaan. Op basis van de cascadegedachte kan het water voor biogasproductie worden gebruikt, naar een retentiebekken met planten/algenzuivering of naar de mestkelder worden gepompt. In het geval van toepassing in een algenreactor, wordt van eeb afvalstroom van laagwaardige biomassa een hoogwaardig product gemaakt. Uiteindelijk wordt ook nog eens de stikstofemissie sterk gereduceerd en er wordt geanticipeerd op wettelijke bepalingen die in beide landen worden aangescherpt.
In een derde onderdeel wordt aan de hand van concrete metingen en oplossingen voor een voorbeeldbedrijf een innovatief concept van een emissiearme, en tegelijkertijd energieproducerende stal uitgewerkt, om in een later stadium buiten het project te kunnen worden gerealiseerd. Met slimme combinaties van zaken als biogas en PV installaties, mestverwerking, dakopstelling en warmtehergebruik, evenals een gescheiden behandeling van vloeibare en vaste mest en luchtreinigingssystemen wordt een houderijsysteem ontwikkeld dat energie produceert en emissies minimaliseert.

De projectresultaten worden op regelmatige tijdstippen gepresenteerd. Zie www.dnl-contact.de/nl/ac. De mestinjector is momenteel in aanbouw en zal in het voorjaar van 2021 een eerste veldtest ondergaan.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

291.839,00 €

Projectlooptijd

1.6.2020 - 1.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DNL-contact Gmbh & Co KG

Projectpartners

R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG, Stichting Biomassa, B.E.S.GmbH & Co.KG, MTS Prinsen, Oskam VF,

Project
Financiering

Financier Bedrag
B.E.S.GmbH & Co.KG 44.310,00 €
Provincie Gelderland 8.007,70 €
DNL-contact Gmbh & Co KG 18.456,00 €
MWIDE NRW 10.009,62 €
Stichting Biomassa 18.400,00 €
R. Wessendorf Agrar-Service u. Handel GmbH & Co. KG 48.825,00 €
EFRE / EFRO 205.919,50 €
MB Niedersachsen 10.009,62 €
Oskam VF 7.200,00 €
MTS Prinsen 28.690,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 12.011,56 €