Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Energieneutrale Mikroschadstoffeliminierung

Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater

Microverontreinigingen spelen een steeds grotere rol bij de inrichting en de aansturing van communale afvalwatersystemen. Er zijn reeds uitgebreide studies verricht naar, zowel het vermijden van microverontreinigingen, als naar het verwijderen ervan in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarbij wordt vaak vergeten dat een aanzienlijk deel van de microverontreinigingen bij hevige regenval via overstorten van rioolstelsels al in watersystemen terechtkomt, voordat behandeling in de rioolwaterzuiveringsinstallatie kan plaatsvinden..

In het kader van het Interreg VA-project “Energieneutrale verwijdering van microverontreinigingen” werden daarom geavanceerde afvalwaterketenregelingen ontwikkeld voor de afvalwaterketens in Emmen (Nederland) en Rheine (Duitsland). Daardoor kon de uitstoot van microverontreinigingen en microplastics naar waterlichamen worden verminderd.

Uit een evaluatie van het bestaande monitoringprogramma voor microverontreinigingen is gebleken dat, zowel in Emmen als in Rheine de Europese kwaliteitsnormen voor meerdere microverontreinigingen in waterlichamen worden overschreden. In het verdere verloop van het project werd onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van relevante microverontreinigingen in de deelstromen van de afvalwaterketens van Emmen en Rheine. Terwijl in Emmen slechts één deelstroom van het rioolwater iets bovengemiddelde concentraties van een röntgencontrastmiddel vertoonde, werden in Rheine beduidend grotere verschillen in concentraties microverontreinigingen gemeten. Met name in een rioolstreng waar een ziekenhuis op was aangesloten, in vergelijking met de gemiddelde waarden in het betreffende RWZI-influent.

De in het verdere verloop van het project ontwikkelde afvalwaterketenregelingen waren in Emmen dan ook veeleer gericht op een gelijkmatige aanvoer van rioolwater naar de RWZI, om zo het verwijderingsrendement van de RWZI te verhogen, terwijl in Rheine werd gestreefd naar een gerichte toevoer van de extra met microverontreinigingen belaste deel-stromen naar de RWZI. Dit afvalwater kreeg als het ware “voorrang” op afvalwaterstromen uit delen van het afwateringssysteem die minder met microverontreinigingen zijn belast.

Op basis van de tijdens het project opgedane kennis werden afvalwaterketenregelingen ontwikkeld en gesimuleerd. Deze werden vervolgens in de praktijk geïmplementeerd. Uit uitgevoerde doorrekeningen blijkt, dat met de geïmplementeerde maatregelen een vermindering van de naar de waterlichamen geëmitteerde hoeveelheid microverontreinigingen wordt bereikt. De precieze omvang van deze vermindering kan echter pas worden bepaald aan de hand van een langjarig monitoringprogramma. Bijvoorbeeld in Rheine aan de hand van de talrijke zware regenbuien die zich de komende jaren zullen voordoen. Dit is een van de redenen waarom de neerslaggebeurtenissen in detail worden geregistreerd als onderdeel van het operationele beheer.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.297.547,00 €

Projectlooptijd

1.7.2016 - 31.12.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Waterschap Vechtstromen

Projectpartners

TBR - Technische Betriebe Rheine AöR, Moekotte Engineering und Installation , InnotecControl GmbH, Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 162.193,38 €
Institut für Abfall, Abwasser, Site und Facility Management e.V. 35.324,94 €
Moekotte Engineering und Installation 43.116,40 €
Waterschap Vechtstromen 190.396,15 €
InnotecControl GmbH 43.116,40 €
TBR - Technische Betriebe Rheine AöR 101.035,75 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 97.316,03 €
EFRE / EFRO 648.773,50 €
Provincie Overijssel 64.877,35 €