Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

PREpare

Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO

PILOT REGION FOR CROSS-BORDER EMERGENCY CARE AND CRISIS PREPAREDNESS IN THE EUREGIO

Samenvatting
Doel van het PREpare-project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensoverschrijdende acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in het Duits-Nederlandse grensgebied van de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van concrete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taal belemmeringen weggenomen worden, zonder te moeten wachten op langdurige processen inzake verandering van bovenliggende wettelijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien deze zich in het buurland bevindt. De ruggengraat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit beleidsmakers van de grensregio’s. Anderzijds nemen expertgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen, de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de overdracht van kennis over grensoverschrijdende samenwerking aan het personeel en de grensoverschrijdende communicatie tussen inrichtingen, alsook met patiënten en het publiek. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, beslissen regionale en nationale overheden na afloop van het project of de acties als good practices voor implementatie in andere grensregio’s aanbevolen zullen worden.

Over PREpare
Het PREpare-project (Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in the EUREGIO) heeft een looptijd van april 2015 t/m mei 2018. Lead Partner is het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE). PREpare is het opvolgproject van eerder doorgevoerde studies en projecten, zoals bijvoorbeeld de INTERREG IV A-projecten ACRE (Acute Health Care Region – EUREGIO) en SourcE (Staff in cross-border urgent care in the EUREGIO). Doel van het PREpare-project is om de spoedzorg en voorbereidende rampenbestrijding in de EUREGIO te verbeteren door grensoverschrijdende samenwerking. Zo wordt de bewoners de meest optimale en snelste spoedeisende zorg geboden ook als die zich in het buurland bevindt.

Projectinhoud
Het PREpare-project richt zich op verschillende aspecten, welke voor het inrichten van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van spoedzorg en preventie van grootschalige incidenten nodig zijn. Hier valt te denken aan organisatorische, juridische, technische en culturele vraagstukken. De spoedorganisaties in de EUREGIO hebben gezamenlijk besloten dat, waar het voor de patiënt aantoonbaar beter is, de grens geen barrière zou moeten zijn. Verschillende projecten en initiatieven hebben geleid tot de opbouw van een samenwerkingsklimaat.

Structuur van het PREpare project
Binnen het PREpare-project zijn meerdere “workpackages” ingericht die zich met verschillende relevante vraagstukken bezighouden. Zo wordt binnen een workpackage de kennisoverdracht aan de professionals in de spoedeisende hulp verzorgd, zodat zij grensoverschrijdend kunnen en mogen werken. Binnen een ander workpackage wordt de grensoverschrijdende risicocommunicatie behandeld, zodat in een noodgeval de communicatiestromen aan beide zijden van de grens duidelijk zijn en er snel en doelgericht gehandeld kan worden

Blijvende focus op informatie en communicatie
Er is inmiddels een duurzaam opgebouwde grensoverschrijdende samenwerking in de Euregionale acute zorg verlening ontstaan. Voorbereidende oefeningen, communicatieprocedures en aanbevelingen voor grensoverschrijdende samenwerking bij een ramp of crisis hebben daartoe bijgedragen.
Een belangrijke focus blijft het borgen van het overbrengen van kennis over grensoverschrijdende samenwerking op professionals in de spoedzorg en burgers in de EUREGIO. Dat geldt ook voor de grensoverschrijdende communicatie tussen spoedzorginstanties en met patiënten.
De ketenpartners in de EUREGIO hebben daartoe vanuit het Euregionaal spoedzorgnetwerk een twee jaarlijks platform opgezet. Hier is ruimte voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven en blijft de bestaande samenwerking geborgd.

Online-platform: https://spoedzorgrettung.nl of https://rettungspoedzorg.de
Een belangrijk instrument om onze ambities richting de burgers te realiseren is het webportaal.
Via dit “meldpunt” willen de projectpartners aan de burgers (en professionals) vragen hun ervaringen met grensoverschrijdende spoedeisende hulp (zowel positief als negatief) met hen te delen. Maar ook suggesties voor mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking blijven zeer welkom. Het is de bedoeling om door deze meldingen eventuele knelpunten op te sporen en waar mogelijk oplossingen te vinden om zo een stapje dichter bij het doel, één Euregionaal verzorgingsgebied, te komen.

Contact:
Bureau Acute Zorg Euregio
Cees Schenkeveld
Tel: 0031-53-4872518
E-Mail: c.schenkeveld@acutezorgeuregio.nl


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

763.914,22 €

Projectlooptijd

1.4.2015 - 31.5.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Bureau Acute Zorg Euregio

Projectpartners

EUREGIO, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, veiligheidsregio Twente, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Veiligheidsregio Ijsselland, Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie),

Project
Financiering

Financier Bedrag
EUREGIO 9.984,77 €
Kreis Borken 2.695,09 €
veiligheidsregio Twente 38.040,56 €
MWIDE NRW 53.703,71 €
EFRE / EFRO 353.234,49 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 4.498,85 €
Stadt Bocholt (Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie) 21.748,41 €
MB Niedersachsen 53.703,71 €
Provincie Gelderland 53.703,71 €
Bureau Acute Zorg Euregio 99.579,67 €
Veiligheidsregio Ijsselland 2.313,09 €
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2.643,39 €
Menzis 14.361,07 €
Provincie Overijssel 53.703,71 €