Alles over Interreg VI

INTERREG VI

BESPREKING NIEUWE ONTWIKKELINGEN

BINNEN HET INTERREG-PROGRAMMA

TIJDENS COMITÈ VAN TOEZICHT IN VIERSEN

BESPREKING NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Op vrijdag 9 maart 2018 vond de eerste vergadering in dit jaar van het Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland in Viersen plaats. Geopend werd de vergadering door de heer Jonker, die het INTERREG-project “LOGwear” presenteerde, waarover wij recent verslag deden. Aangezien het project zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt, konden op die dag ook eerste resultaten (o.a. een testversie van “Knowledge Base”) en de volgende stappen worden getoond.

In de loop van de vergadering van het Comité van Toezicht werd verder gesproken over verschillende thema’s zoals de stand van zaken van het programma alsmede de programma-evaluatie en communicatie. Bovendien werden het jaarverslag 2017 alsmede vereenvoudigingen op het gebied van digitalisering en de evaluatie van de grensinfopunten besproken. Er werden eveneens eerste resultaten in het kader van het KISS ME-project voorgesteld en verdere data bekend gemaakt. En ook de toekomst van INTERREG 2020+ stond op de agenda.

Zoals in haar mededeling “Groei en samenhang in de grensregio’s van de EU bevorderen” van 20-09-2017 en tijdens de laatste vergadering van het Comité van Toezicht aangekondigd heeft de Europese Commissie in samenwerking met AEBR (Association of European Border Regions) op 1 februari jl. een call voor pilotprojecten over het wegnemen van juridische en administratieve grensbarrières gepubliceerd.

Onder de titel “b-solutions” kunnen overheden, andere publieke instellingen en grensoverschrijdende instellingen t/m 30 april 2018 projectvoorstellen met betrekking tot de thema’s werken, zorg, transport, meertaligheid en institutionele samenwerking indienen. Nadere informatie over ‘b-solutions’ en het indienen van projectideeën vindt u hier: https://www.b-solutionsproject.com/. De INTERREG-partners en andere geïnteresseerde organisaties uit het programmagebied zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën voor pilotprojecten in te dienen.