Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

ID3AS

ID3AS - Grensoverschrijdend focusgebied "Sensortechnologie en Sensortoepassingen"

Relevantie en doel van ID3AS

De sensortechnologie vormt de sleutel voor de ontwikkeling van innovatieve en toekomstbestendige producten, diensten en processen voor zowel kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB) als grote bedrijven. Omdat die technologie vaak geen deel uitmaakt van de kerncompetenties van bedrijven, ontberen zij in uiteenlopende situaties de benodigde expertise op dit gebied. Dat is een gemiste kans aangezien de sensortechnologie op een aantal toepassingsgebieden voor een aanzienlijke meerwaarde kan zorgen, mede door een duurzame verbetering van processen en producten. Op dit punt kan het project ID3AS een rol spelen. Doel van ID3AS is het in kaart brengen van die toepassingsgebieden in ondernemingen die zowel een technologische als economische meerwaarde hebben. In het kader van dit project worden de betreffende bedrijven vanaf de eerste technologie-analyse ondersteund tijdens het totale ontwikkelingsproces, van de vorming van bilaterale ontwikkelingsconsortia in de grensregio tot de systeemengineering en prototyping. Daardoor wordt op een duurzame wijze een bijdrage geleverd aan de vervolgontwikkeling van de zeer gevarieerde toepassingsgebieden van de sensortechnologie in de grensregio en aan het ontsluiten van deze technologie voor regionale bedrijven. ID3AS ondersteunt met name kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook grote bedrijven kunnen van de activiteiten van ID3AS profijt hebben.

Unique Selling Points

ID3AS biedt de regionale economie grensoverschrijdende ondersteuning bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve sensortechnologie. Concrete meetproblemen in ondernemingen worden door de lokale kennispartners opgepakt. ID3AS brengt de technische hiaten in kaart en analyseert deze op technologische en commerciële haalbaarheid. Vervolgens wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor de praktische toepassing van de technologie in de betreffende bedrijven.

Voor bepaalde, bijzonder complexe problemen en innovatie-initiatieven die tot significante vernieuwingen voor bedrijven, gebruikers en/of de grensregio kunnen leiden, worden sleutelprojecten opgezet. Deze projecten worden in interdisciplinaire consortia, bestaande uit een aantal bedrijven en kennisinstituten, nader uitgewerkt. Doel is om evenwichtige, praktijkgerichte en bijzonder duurzame systeemoplossingen te creëren op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis.

Overigens kunnen sectoren die op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggen vaak ook van de resultaten van sensorontwikkeling profiteren. ID3AS levert onder het thema ‘cross over’ dan ook een bijdrage aan de technologische ontwikkeling in de gehele grensregio. Een bepaalde ontwikkeling kan namelijk na kleine aanpassingen mogelijk ook voor andere toepassingen en branches gebruikt worden. Cross-over-projecten hebben voor ondernemingen het voordeel dat de ontwikkelingskosten met andere ondernemingen gedeeld kunnen worden. Daarnaast kunnen zij op die manier in contact komen met nieuwe commerciële toepassingen of bedrijfsmodellen en kunnen er langdurige samenwerkingsverbanden ontstaan met ondernemingen uit andere sectoren of landen.

Het is een van de Unique Selling Points van ID3AS dat er in het kader van de afzonderlijke projecten en werkterreinen cross-over-mogelijkheden getraceerd kunnen worden ter bevordering van de duurzaamheid van sensorontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld door de ontwikkelde sensortechnologieën op nieuwe materialen toe te passen, door nieuwe toepassingsgebieden voor de sensortechnologie in kaart te brengen en/of door koppelingen tussen complementaire sensortechnologieën te creëren.

 

Thema’s en voorbeelden van projecten

De projecten van ID3AS worden in vijf thema’s ingedeeld die hierna aan de hand van actuele voorbeelden worden toegelicht:

In het kader van het thema Acoustic Pattern Recognition wordt een sensortechnologie voor de identificatie en interpretatie van akoestische patronen ontwikkeld voor het monitoren van ziektes, met name op het gebied van de dysartrie (spraakstoornissen), bijvoorbeeld als gevolg van Parkinson. Doel is om toezicht te kunnen houden op het verloop van ziektes om deze gerichter te kunnen behandelen.

Onder het thema Agrobusiness & Food worden sensorsystemen voor de ondersteuning van de landbouw ontwikkeld, bijvoorbeeld met het oog op de Precision Farming door tijdens de bemesting het voedingsstofgehalte in gier te meten. Doel is om de efficiëntie van de hoeveelheid voedingsstoffen op de akkers, de oogst en de veestapel te verhogen.

In het kader van het thema Intelligent Life Environment worden sensorsystemen voor een intelligente leefomgeving ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de indeling van woonruimten (wijken, wooneenheden e.d.) waarin personen met bepaalde beperkingen (zoals een visuele handicap) zelfstandig kunnen wonen. Doel is om de gezondheid en het welzijn van mensen in hun leefomgeving te vergroten.

Onder het thema Smart Supply Chain worden sensorsystemen voor een intelligente productie en productielogistiek ontwikkeld, zoals een sensorsysteem voor de geautomatiseerde meting van bouwelementen voor een integrale kwaliteitscontrole tijdens de voortgang van een productieproces. Doel is om het automatiseringsniveau in de gehele toeleveringsketen te verhogen door het gebruik van sensortechnologie en om de digitalisering bij de identificatie en statuscontrole van de producten met behulp van sensortechnologie te bevorderen.

In het kader van het thema Intelligent Surfaces & Materials wordt sensortechnologie ontwikkeld om in kunststoffen te integreren, bijvoorbeeld voor de automatische detectie van risico’s als gevolg van materiaalmoeheid. Doel is om de functionaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van materialen en bouwelementen te verbeteren en om materiaalmoeheid en defecten in een vroeg stadium vast te stellen.

Onder het open thema Business Development worden alle verzoeken en ideeën voor het gebruik van sensortechnologie behandeld. Projecten die onder dit thema vallen, kunnen daarna eventueel uitgroeien tot ontwikkelings- en sleutelprojecten. Daartoe worden er onder het thema Business Development intakegesprekken met ondernemingen gevoerd over het gebruik van sensortechnologie en over de digitalisering van bedrijfstoepassingen. Daarnaast worden er marktanalyses voor sensorsystemen en klantonderzoeken naar sensorgestuurde bedrijfstoepassingen uitgevoerd. Bovendien worden ondernemingen ondersteund bij het opleiden en bijscholen van personeel met het oog op projecten op het gebied van de sensorontwikkeling.

Projectstatus (stand maart 2018)

In het huidige project hebben in totaal 62 intakegesprekken met ondernemingen plaatsgevonden. In 18 gevallen heeft dit tot technologieanalyses geleid om de eisen aan de meettechniek en aan het systeem voor de sensortoepassing te definiëren en om de eerste concepten voor een sensorsysteem te ontwikkelen. Op dit moment zijn er zowel Duitse als Nederlandse bedrijven in consortia actief op het gebied van systeemengineering en bij het ontwikkelen van prototypes.

Contactpersonen

Met vragen, suggesties en ideeën voor projecten kunt u zowel bij onderstaande Duitse als Nederlandse contactpersonen terecht:

Institut für Duale Studiengänge
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Arens-Fischer oder Katrin Dinkelborg
Kaiserstraße 10b
49809 Lingen (Ems)
Tel.: +49 (0)591 – 800 98 722
E-Mail: k.dinkelborg@hs-osnabrueck.de

 

Hanze University of Applied Sciences
Drs. Joke Bruining of Petra van Dam
Zernikeplein 11
9747 AS Groningen (NL)
Tel.: +31 (0)6 – 230 44 268
E-Mail: jo.bruining@pl.hanze.nl

Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

9.105.937,00 €

Projectlooptijd

1.7.2016 - 31.12.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen

Projectpartners

Hanzehogeschool, Kaderpartner NL + D ID3AS,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Groningen 79.221,65 €
Provincie Overijssel 65.562,75 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 234.754,16 €
EFRE / EFRO 4.552.968,50 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 602.813,03 €
Provincie Gelderland 65.562,75 €
Provincie Drenthe 112.003,02 €
Hanzehogeschool 234.000,00 €
MB Niedersachsen 758.524,55 €
Kaderpartner NL + D ID3AS 2.322.059,10 €
Provincie Fryslân 79.221,65 €