Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Wasserqualität - Waterkwaliteit

Harmonisatie van fytoplanktonbeoordeling in de Nederlands-Duitse Waddenzee

Harmonisatie van fytoplanktonbeoordeling in de Nederlands-Duitse Waddenzee

De ongewenste accumulatie van nutriënten (eutrofiëring) blijft een problematische kwestie in vele Europese kustwateren, hoewel de maatregelen van de afgelopen decennia al hebben geleid tot een vermindering van de belasting van rivieren en nutriëntenconcentraties in kustzeeën, waardoor de impact op kustecosystemen zoals het UNESCO-werelderfgoedgebied Waddenzee al werd verminderd.

Momenteel is de biomassa van fytoplankton een belangrijke indicator voor de mate van eutrofiëring. Aangezien de beoordeling van fytoplankton in de Duits-Nederlandse kustwateren in het kader van de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW) nog steeds geen bevredigende resultaten oplevert, ondanks een langdurig intercalibratieproces, is nu een grensoverschrijdend onderzoeksproject gepland om verdere kennis te ontwikkelen die moet leiden tot een beter begrip van het Waddenzeesysteem en een geharmoniseerde beoordeling van fytoplankton.

Dit project streeft een innovatieve aanpak aan door een multi-causale onderzoeksbenadering en verschillende parameters met betrekking tot fytoplankton en eutrofiëring in een gemeenschappelijke ecosysteemmodellering in overweging te nemen. De nieuwste wetenschappelijke bevindingen en bestaande monitoringgegevens voor de lange termijn zijn al opgenomen en geanalyseerd om te komen tot een zo realistisch mogelijke weergave van het Waddenzeesysteem in de verschillende ecosysteemmodellen. Op basis hiervan worden in de volgende stappen referentievoorwaarden voor de Waddenzee en grenswaarden voor de beoordeling van fytoplankton afgeleid. Om de bestaande beoordeling van fytoplankton met behulp van de biomassa-indicator chlorofyl aan te vullen, wordt een aanvullende beoordelingsaanpak ontwikkeld die verschillende biodiversiteitsindexen omvat.

Daarnaast dient het project een versterking van de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse autoriteiten en onderzoeksinstellingen en zal een gemeenschappelijk begrip van deze grensoverschrijdende problematiek bevorderen en zo bij dragen aan een duurzaam beheer van de nutriënteninbreng in de kustwateren van de Duits-Nederlandse Waddenzee.
De resultaten van dit project kunnen bovenuit de activiteiten tijdens de projectperiode een belangrijke bijdrage leveren aan de actuele ontwikkelingen en discussies in het kader van de KRW, de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) en OSPAR en een belangrijke basis vormen voor een wetenschappelijk onderbouwd systeembegrip van de Waddenzee op de lange termijn.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.374.242,10 €

Projectlooptijd

31.5.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

NLWKN- Betriebsstelle Brake-Oldenburg

Projectpartners

Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB), Universität Hamburg, Rijkswaterstaat Noord-Nederland,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MB Niedersachsen 206.136,32 €
Provincie Drenthe 68.712,11 €
NLWKN- Betriebsstelle Brake-Oldenburg 122.194,47 €
Provincie Groningen 68.712,11 €
Universität Hamburg 113.772,24 €
EFRE / EFRO 549.696,82 €
Provincie Fryslân 68.712,11 €
Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB) 54.638,22 €
Rijkswaterstaat Noord-Nederland 121.667,70 €