Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Bescheinigungsbehörde

Certificeringsautoriteit INTERREG V A

Dit project is onderdeel van de Technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

De Certificeringsautoriteit vervult de taken, die zijn gedefinieerd in artikel 126 van de Verordening (EU) 1303/2013, met inbegrip van het beheer van de middelen (EU, nationaal, regionaal) voor het INTERREG-programma en de uitbetaling van de subsidiemiddelen aan de subsidieontvangers. Zij toetst of de controletaken in het kader van de “First Level Control” correct worden uitgevoerd en of alle documenten, die voor de op te stellen uitgavenstaten en betalingsverzoeken (volgens art. 59 lid 5a en art. 131 ff. van de Verordening (EU) 1303/2013) aan de Europese Commissie noodzakelijk zijn, beschikbaar zijn. Na afsluiting van een project toetst de Certificeringsautoriteit aan de hand van het bestedingsbewijs of het project in overeenstemming met de subsidiebeschikking is uitgevoerd, betaalt de nog resterende subsidiemiddelen uit en documenteert de resultaten ten behoeve van de Beschikkende Instantie. Bovendien informeert zij twee keer per jaar aan de nationale Co-financiers de financiële stand van zaken over de projecten en drie keer per jaar aan de Commissie de financiële stand van zaken over het programma. De Certificeringsautoriteit raamt voor de begroting van de Europese Unie vooraf de te verwachten betalingsaanvragen en legt voor elk afzonderlijk programmaboekjaar rekening en verantwoording af.

De Certificeringsautoriteit is gevestigd bij de EUREGIO in Gronau.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.410.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
EUREGIO 0,00 €
MWIDE NRW 486.237,48 €
MB Niedersachsen 202.771,21 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 456.235,51 €
EFRE / EFRO 1.264.755,80 €